MôjDopyt.sk

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nakonania Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je . IČ 27455971 so sídlom Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5 (ďalej len: „správca“).

Praha 5 (ďalej len: „správca“).
Kontaktné údaje správcu sú
Adresa: Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
Email: info@b2m.cz
Telefón: +420 251 510 908

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe:

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy, registrácie do databázy dodávateľov alebo dopytového konania.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

Účelom spracovania osobných údajov je:

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemci osobných údajov sú osoby / firmy:

Správca nemá v úmysle predat osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby a osoby účastniace sa dopytového konania, ktoré týmto plní samotnú podstatu služby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2019.