MôjDopyt.sk

logo

Obchodné podmienky

1. Zmluvné strany

Business Aggregator, s.r.o.

So sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČ: 08320349
Zapísaní pod spisovou značkou C 316244
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Dopytujúci

Pre účely týchto obchodných podmienok sa rozumie dopytujúcim každý subjekt, ktorý si zadá prostredníctvom webu www.MojDopyt.sk dopyt. (ďalej len „Dopytujúci“)

2. Popis služby

Služba www.MôjDopyt.sk slúži k sprostredkovaniu ponúk od dodávateľov registrovaných v dopytových serveroch www.123dopyt.sk a www.aaadopyt.sk. Dopytom sa rozumie odoslaná štrukturovaná požiadavka od dopytujúceho s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba predáva dopyty serverom www.MojDopyt.sk (prevádzkovaného spoločnosťou B2M.CZ, s.r.o.) a www.aaadopyt.sk (prevádzkovaného spoločnosťou AAApoptávka, s.r.o., dcérskou spoločnosťou B2M.CZ, s.r.o.). Ďalšie spracovanie dopytov prevádza dopytové servery www.aaadopyt.sk a www.123dopyt.sk, ktoré robia kontrolu a rozoslanie odpovedajúcích dopytov na vybraných registrovaných dodávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom naviazania spolupráce.

Zadanie dopytov prostredníctvom webu www.MojDopyt.sk umožňuje dopytujúcemu subjektu veľmi jednoducho, rýchlo a efektívne rozoslať svoju požiadavku na relevantných dodávateľov a získať tak niekoľko ponúk k výberu. Po zadaní je dopyt doručený operátorom serverov www.123dopyt.sk a www.aaadopyt.sk, ktorí ju do 1-2 pracovných dní zverejnia na webe a rozošlú jednotlivým dodávateľom, ktorí sú zaregistrovaní na serveroch registrovaný. Operátor má právo kontaktovať Dopytujúceho vo veci doplnenia alebo preverenia dopytu.

Registrovaní dodávatelia serverov www.123dopyt.sk a www.aaadopyt.sk majú viditeľné kontaktné údaje Dopytujúcich na daných serveroch zverejnených dopytov.

Zadanie dopytu je zadarmo, Dopytujúci neplatí žiaden poplatok Prevádzkovateľovi za jej zadanie a rozoslanie na relevantných dodávateľov.

Podmienky pre zadanie dopytu:

  • Dopyt musí mať riadne vyplnené kontaktné údaje a popis dopytu musí byť vyplnený s maximálnou zodpovednosťou. Veľkosť príloh k dopytu je obmedzená. Priložiť je možné maximálne päť súborov, kde každý z priložených súborov nesmie presiahnuť veľkosť 2 MB.
  • Dopyt aj kontaktné údaje musia byť uvedené pravdivo.
  • Prvotným záujmom dopytujúceho musí byť nájdenie vhodného dodávateľa k spolupráci. Služba nesmie byť zneužitá k monitoringu trhu alebo k iným negatívnym účelom.
  • Zmysel dopytu nesmie byť skrytý za účelom ponuky a propagácie vlastného tovaru a služieb.
  • Dopytujúci súhlasí s publikáciou dopytu a uvedením svojich kontaktných údajov na webových stránkach prevádzkovateľa siete B2M.CZ a dcérskych spoločností (konkrétne portálov epoptavka.cz, 123dopyt.sk, aaapoptavka.cz, hlidanizakazek.cz, sledovaniezakazok.sk aaadopyt.sk, cskontakt.cz, cskontakt.sk).
  • Hodnota súkromného dopytu musí presahovať 30 €.

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1 Poskytovateľ služby

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie dopytujúceho v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, prevádzkovateľa serveru a podmienkami pre zadanie dopytu. Pri nedodržaní týchto povinností si poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a nerozoslanie a vymazanie dopytu.

Poskytovateľ služby si tiež vyhradzuje právo nepredať dopyty, ktoré nesplňují určitú hranicu obratu (dopyty po spotrebnom tovare, dopyty v jednotkách stovkách €, a pod.).

3.2 Dopytujúci

Dopytujúci môže požiadať Prevádzkovateľa o ukončenie platnosti dopytu na webových stránkach dopytových serverov (epoptavka.cz, 123dopyt.sk, aaapoptavka.cz, aaadopyt.sk). Dopyt, ktorý bol už raz rozoslaný dodávateľom, sa nedá doplniť, upraviť alebo vziať späť.

4. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom dopytujúcich ich osobné údaje, najmä meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje, názov spoločnosti. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodných dopytov medzi dodávateľmi a dopytujúcimi.

Poskytovateľ služby má právo zasielať dopytujúcim e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné oznámia s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Dopytujúci má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných oznámení na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpovediach na obchodné oznámenia, ktoré boli zaslané e-mailom.

Poskytovateľ služby predáva osobné údaje dopytujúceho len za účelom sprostredkovania obchodných dopytov.

Uchovávané osobné údaje môže dopytujúci hocikedy zmeniť.

Viac k ochrane osobných údajov tu.

5. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenie systému. Registráciou firmy je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nesmie byť v rozpore s všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Dopytujúcim pri poskytovaní služby - sprostredkovaní obchodných dopytov pre registrovaných dodávateľov.

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Dopytujúcim a Prevádzkovateľom okamihom poslania dopytu pomocou webového formulára na www.MôjDopyt.sk alebo po zadaní dopytu prostredníctvom telefonického kontaktu.

Tieto podmienky nadobudajú platnosť ich zverejnením. Spoločnosť B2M.CZ, s.r.o. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a ich účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.MôjDopyt.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2019.