MôjDopyt.sk

logo

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nakonania Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je . IČ 27455971 so sídlom Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5 (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú
Adresa: Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
Email: info@b2m.cz
Telefón: +420 251 510 908

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe:

 • plnenia Vašej objednávky a zmluvy,
 • plnenia Vašej registrácie do databázy dodávateľov,
 • plnenia služieb v rámci dopytového konania.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy, registrácie do databázy dodávateľov alebo dopytového konania.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnenie služieb v rámci dopytového konania, prezentácia v databáze dodávateľov podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • oprávnený zájuem správcu, Vás a registrovaných dodávateľov na sprostredkovaní kontaktov za účelom plnenia služby podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspašné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nieje možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • plnenie služby v rámci dopytového konania,
 • plnenie služby v rámci prezentácie v databáze dodávateľov, prezentácie produktov a služieb či inzercie voľných pracovných pozíc
 • zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďaľších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,
 • po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie služieb dopytového konania (ktorú je možné upraviť v rámci profilu dopytu) a dobu prezentácie firmy v katalógu dodávateľov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemci osobných údajov sú osoby / firmy:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaistujúce služby prevádzkovania technologických riešení správcu,
 • účastňujúce sa dopytového konania,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle predat osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby a osoby účastniace sa dopytového konania, ktoré týmto plní samotnú podstatu služby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2019.